1-İslam dinini inanç, ibadet ve ahlaki öğretiler çerçevesinde anlatınız.

2-Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih beklentisini karşılaştırınız.

3-Günümüzdeki Tevrat ve İncil ile ilgili genel bir değerlendirme yapınız.

4-Peygamber efendimizin yahudiler ve hıristiyanlarla diplomatik ilişkilerini anlatınız.

5-Dindarlararası diyalog faaliyetleri konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

6-Misyonerlik konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

7-Veda hutbesinin içerdiği evrensel prensipler nelerdir?

8- Hudeybiye anlaşmasını ve sonuçlarını yazınız.

9-Kuran-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilgili genel olarak hangi bilgiler yer alır yazınız.

10-Tasvir konusu hakkında ayet ve hadisler çerçevesinde düşüncelerinizi yazınız.

11-İslam sanatının gelişmesine tesir eden faktörler nelerdir?

12-Hinduizm'deki karma ve tenasüh inançlarını açıklayınız.

13-Kilisede papazın ayini yönettiği mekana ne ad verilir?

a)Antik  b)Katedral  c)Bazilika  d)Absid

14-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)325-İstanbul Konsili  b)381-Kadıköy Konsili  c)431-Efes konsili  d)451-İznik K.

15-"Tanrıyla ve insanlarla güreşip yenen" anlamında Yakup'a verildiği iddia edilen lakap hangisidir?

a)İbrani  b)İsrail  c)Musevi  d)Yahudi

16-Aşağıdakilerden hangisi monofizit Hıristiyanlardan değildir?

a)Anglikanlar  b)Kıptiler  c)Süryaniler  d)Ermeniler

17-Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir?

a)Tora  b)Ketuvim  c)Neviim  d)Talmut

18-Kabe'ye katkı sağlayan ilk Osmanlı Padişahı kimdir?

a)I. Ahmet  b)III. Ahmet  c)Yavuz Sultan Selim  d)Kanuni Sultan Süleyman

19-Anadolu'nun ilk camisi ve İslam dünyasının 5. harem-i şerifi kabul edilen mabet hangisidir?

a)Süleymaniye Cami  b)Diyarbakır Ulu Cami  c)Kocatepe Cami  d)Selimiye Cami

20-Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'deki kastlardan biridir?

a)Şiva  b)Vişnu  c)Brahma  d)Vaisya

21-Diyarbakır'da inanç turizmi açısından değer ifade eden en önemli türbe hangisidir?

a)Mir seyyah türbesi  b)Sultan şüca türbesi  c)Sahabeler türbesi  d)Ecder türbesi

22-Aşağıdakilerden hangisi milli dinler arasında sayılamaz.

a)Hıristiyanlık  b)Yahudilik  c)Hinduizm  d)Konfüçyanizm

23-Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi'nin konusuna girmez.

a)ibadetler  b)mezhepler  c)dini kurumlar  d)din-toplum ilişkisi

24-İlkeller üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık olduğunu tespit eden bilim adamı hangisidr?

a)Max müller  b)Wilhelm Schmidt  c) Emile Durkheim d)J. G. Frazer

25-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinden biridir?

a)Sadukilik  b)Karailik  c)Hasidizm  d)Muhafazakar Yahudilik

26-Yahudilik tarihinde önemli yeri olan Kudüs'deki ünlü mabedi kim inşa ettirmiştir?

a)Davud  b)Ezra  c)Süleyman  d)Musa

27-Müslümanlara çokluklarının gurur verdiği (Tevbe 25) ve Hevazinlilere karşı yapılan gazve hangisidir?

a)Uhud  b)Beni Kaynuka  c)Müreysi  d)Huneyn

28-Geleneksel Türk dininde kansız kurban takdimine ne ad verilir?

a)Saçı    b)Yalama   c)Atalar kültü   d)Aş verme

29-Eski Türklerde cenaze defni için yapılan törenlere ne ad verilir?

a)Eşük   b)Yuğ   c)Saçı   d)Yalama

30-Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Tanrı için kullandıkları isimlendirmelerden biri değildir?

a)Gök Tanrı    b)Çalap   c)Ugan   d)Brahma

31-Türkiye'de Yahudilerin yasal temsilcisine ne ad verilir?

a)Hahambaşı    b)Patrik    c)Papa    d)Haham

32-Dönmeler hareketinin kurucusu kimdir?

a)Yosef Karo   b)Maimonides   c)Sabatay Sevi   d)Bet-din

33-Aşağıdakilerden hangisi ilk 7 konsilin düzenlendiği yerlerden biri değildir?

a)İznik    b)Efes    c)İstanbul    d)Nevşehir

34-Türkiye'de en kalabalık Hıristiyan grup hangisidir?

a)Ermeniler    b)Rumlar    c)Süryaniler    d)Keldaniler

35-Aşağıdaki bayramların hangisinde Yahudiler oruç tutarlar ve onlar için hayat durur. Aynı zamanda İsrail’de gazete çıkmaz, radyo ve TV yayını yapılmaz?

a)Roş ha Şana   b)Sukkot   c)Yom Kippur    d)Purim

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ

36-Bizans ordusuna karşı düzenlenen, Müslümanlar için ciddi bir imtihan olan ve sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamında ceyşü'l usra denilen .................. gazvesidir.

37-Peygamberimizin can güvenliği konusunda teminat alarak gönderdiği, çoğu ensar ve ashab-ı suffe'den oluşan 70 sahabenin katledildiği............. faciasıdır.

38-Müreysi (Beni Mustalik) gazvesinde yaşanan ve münafık Abdullah b. Übey tarafından Hz. Aişeye çirkin bir iftira atılan ........ ...................hadisesidir.

39-Reisleri Şebib önderliğinde El-Cezire bölgesinde isyan çıkaran Harici grup ……………………………..........................dir. 

40-İslam Tarihinde Hz. Hasan’ın Muaviye’ye biat etmesi sebebiyle 661 yılına ..............................Yılı denir. 

41-Yahudi ve Hıristiyan bilginler, Tevrat’ın …………............. döneminde (MÖ 5. yüzyıl) yeniden ilhamla yazıldığı konusunda hemfikirdirler. 

42-Kuran-ı Kerim’de cumhurun görüşüne göre gazaba uğrayanlar………………………., sapıtanlar ise……………………………… dır.